Uputstva za ugradnju

UPUTSTVO ZA UGRADNJU KERAMIČKIH PLOČICA

Za kvalitetno postavljanje keramičkih pločica preporučujemo korišćenje praškastih materijala iz našeg proizvodnog programa ENOKOL.

Kod postavljanja keramičkih pločica potrebno je raditi po važećem standardu. Završni radovi u građevinarstvu IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA. Tehnički uslovi SRPS U.F2.011. Kod pripreme podloge, izvođenja radova, odabiru materijala za lepljenje i fugovanje veoma je važno da se izvođači radova pridržavaju svih preporuka po ovom standardu.

Pravilna ugradnja plocica

Kod ugradnje keramickih plocica potrebno je raditi sa fugom od minimalno 2mm. Preporuka ENMON-a je da se radi sa fugom od 3-5mm.

Pravilna ugradnja plocica

Pločice se mogu postavljati i smaknuto,ali maksimalno do 20% širine ili dužine. Preporuka ENMON-a je 15-20% od širine ili dužine

 

Nije preporučljivo da se radi bez fuge i da se pločice ugrađuju smaknuto na 50% širine ili dužine!

UPUTSTVO ZA PRAVILNO POSTAVLJANJE GRANITNE KERAMIKE RAZNIH FORMATA OD 30X30cm DO 60X120cm

Uputstvo predviđa pravilnu upotrebu pomoćnih građevinskih materijala lepkova, fug masa kao i ravnost podloge na koju se postavlja granitna keramika (GK).

Kod postavljanja GK potrebno je ispoštovati pravila za postavljanje koja su definisana ovim uputstvom. GK se ugrađuje sa minimalnom fugom od 3 mm, maksimalno 5 mm.


PRAVILA ZA POSTAVLJANJE KOJA JE VAŽNO ISPOŠTOVATI:

 • Podloga na koju se postavlja GK potrebno je da bude što ravnija, suva, u zavisnosti od kvaliteta podloge impregnirana prajmerom za mineralne ili glazirane površine
 • Lepilo za GK koje se upotrebljava mora biti klase 016 ili 018 kod proizvođača koji su prisutni na ovim prostorima, ista je kategorija i to su hemijska lepila koja imaju jaču moć vezivanja za GK i podlogu što garantuje pravilnu nivelaciju pločice posebno kod većih formata 60x30, 60x120, 100x100 i većih.
 • Lepilo ne sme imati gruba zrna
 • Pri lepljenju GK lepilo mora biti naneto u ravnomernoj debljini na već izravnatu površinu. Zadnju stranu GK obavezno premazati slojem lepila u debljini do min. 1mm. Na ovaj način se obezbeđuje maksimalno kvašenje GK, a pločica je maksimalno utopljena u lepilo što omogućava lepljenje pločica većih dimenzija, i sprečava kasniju pojavu denivelacije pločica usled sušenja lepila kada nije naneto u sloju ravnomerne debljine.
 • Pre postavke keramike, obavezno pregledati pločice iz kutije, golim okom uz ivicu gde bi se eventualno utvrdila neka nepravilnost oblika ili planarnosti pre postavljanja istih na pod ili zid. GK treba da izgleda blago konkavna tako da je sredina malo izdignuta u odnosu na ivicu. Potrebno je postaviti pločice u položaj lice na leđa tri do četiri komada, i proveriti da li su sve uniformno zakrivljene. Ukoliko jesu nastaviti ugradnju.
 • Nakon fugovanja, u što kraćem periodu, ukloniti fug masu sa pločica kako ne bi došlo do stezanja fug mase koja može trajno ostati unutar dekorativnih delova glazure, u malim otvorima ili kanalima koji su deo dezena.
 • Nakon ugradnje GK eksploatacija zahteva posebno održavanje sa hemijskim sredstvima predviđenim za tu namenu. Poseban osvrt oko održavanja je na poliranu granitnu keramiku tipa "full body" koja zahteva kvartalno čišćenje hemijskim putem kako bi izgled pločice ostao isti i isto tako protekciju sa specijalnim sredstvima koja srpečavaju i štite površinu od zaprljanja raznim organskim materijalima kao što su ulje, kafa, vino, šampanjac i dr.

UPUTSTVO ZA IZJAVLJIVANJE REKLAMACIJE

Proizvođač i distributer izjavljuju da su svi proizvodi iz proizvodnog asortimana u skladu sa evropskim standardom EN 14411, nacionalizovano SRPS EN 14411

Kupac je u obavezi da prilikom preuzimanja proizvoda prekontroliše stabilnost pakovanja. Reklamacija nastala tokom transporta i nepažljive manipulacije se ne prihvata.

Kupac je u obavezi da prilikom kupovine proizvoda obrati pažnju na oznake na kutiji koje prate proizvod, oznaka dezena, oznaka nijanse, oznaku radne veličine

Krajnji kupac je u obavezi da pre ugradnje proizvoda pripremi podlogu za ugradnju prema propisanim standardima za ugradnju

Krajnji kupac je u obavezi da prilikom ugradnje 1. klase, u jednu prostoriju ugrađuje iste radne veličine, iste nijanse

Za pločicu rustikalnog tipa je karakteristična razlika u nijansi. Zbog toga je poželjno pre ugradnje postaviti nekoliko m2, kombinovanjem nijanse prema ukusu kupca.

Pre početka ugradnje proveriti da li postoji velika razlika u tonu.

Reklamacije na kvalitet, nijansu i neodgovarajuće dimenzije kupac može da uputi pre ugradnje

Pločice se ugrađuju sa fugom, spojnicom minimalne širine 2mm.

Priprema podloge mora biti odgovarajuća i vezivo prilikom ugradnje mora biti ravnomerno raspoređeno ispod pločice. Kod ugradnje pridržavati se instrukcija koje je dao proizvođač veziva i mase za fugovanje

Kod pravougaonih pločica nije preporučljivo postavljanje smaknuto na polovinu. Preporuka je da se pravougaone pločice postavljaju smaknuto maksimalno do 20% dimenzije

Reklamacija na već ugrađene pločice se ne prihvata, osim u slučaju skrivenih defekata proizvida.

Reklamacija se može prihvatiti u roku od 2 godine od datuma kupovine krajnjeg kupca, ukoliko se utvrdi da se radi o skrivenom defektu. Obavezno je prilaganje fiskalnog računa ili drugog dokaza o kupovini, poželjno je prilaganje fabričkog pakovanja

Poželjno je da kupac sačuva jednu pločicu u slučaju reklamacije

Reklamacija koju je podeno kupac neće biti prihvaćena ako je nedostatak na prozvodu nastao njegovom krivicom, ukoliko je ugradnju vršilo nestručno lice, kao i u slučajevima oštećenja nastalih usled eksploatacije proizvoda u uslovima kojima proizvod nije namenjen i ukoliko se nije pridržavao navoda koji su dati u uputstvu za izjavljivanje reklamacija

Kupac može uputiti reklamaciju distributeru kod koga je kupio proizvod u zakonskom roku.

UPUTSTVO O PODNOŠENJU REKLAMACIJE

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača "Službeni glasnik RS" br.62/2014 i Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu i postupku rešavanja reklamacija ENMON d.o.o. Beograd od 21.09.2014.godine, obaveštavamo vas o načinu i mestu ulaganja i rešavanja reklamacija kupaca.

Reklamacija je zakonom reguilisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostatka na isporučenom proizvodu.

Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak ili skrivena mana i kada vam taj nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju ENMON d.o.o. u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

KAKO I GDE IZJAVITI REKLAMACIJU

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije možete da izjavite reklmaciju:

 • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena
 • pozivom na broj prodajnog mesta gde je roba kupljena
 • pisanim putem na adresu poslovne jedinice u kojoj ste kupili proizvod ili na adresu direkcije ENMON d.o.o. Bluevar Oslobođenja 205, Beograd
 • elektronskim putem na mail adresu office@enmongroup.com
Uz izjavu o reklamaciji , potrebno je da dostavite racun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopiju racuna, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču da pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i izda potvrdu o prijemu reklamacije.

NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJE POTROŠAČA

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklmacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamacijiu

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o podržavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača, i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije ,moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobrasznosti.